Disclaimer

Responsible Office streeft correctheid en volledigheid na op deze website. Responsible Office controleert de gepubliceerde informatie. Wanneer een gebruiker een onvolkomenheid op de website meldt, wordt dit zo snel mogelijk rechtgezet. Als een gebruiker malafide praktijken ondervindt van een fabrikant, een invoerder, of in praktijk andere informatie krijgt, die informatie op deze website tegenspreekt, kan dit ook gemeld worden. Responsible Office zal dit zo snel mogelijk onderzoeken. Meld een probleem of opmerking
De fabrikant of invoerder zal in dat geval gevraagd worden corrigerende maatregelen te nemen. Het is mogelijk dat de producten van de fabrikant of invoerder tijdelijk of definitief offline worden gezet zonder dat die fabrikant of invoerder daar enige schadevergoeding kan voor eisen.
Fabrikanten en invoerders betalen jaarlijks een klein bedrag per gepubliceerd product om de kosten van deze website te dekken.
De fabrikanten en invoerders leveren een ‘op eer verklaring’ waarin zij melden dat alle informatie correct en volledig is.
Deze op eer verklaring is per fabrikant beschikbaar op deze website als te downloaden pdf.
Ook alle certificaten die de fabrikant of invoerder levert om zijn producten op deze website te plaatsen worden als te downloaden pdf beschikbaar gesteld.
Ondanks zorgvuldigheid kan Responsible Office geen verantwoordelijkheid nemen voor de correctheid of geldigheid van informatie die door fabrikanten of invoerders wordt geleverd. Deze website vergemakkelijkt de keuze van een duurzaam en verantwoord product. Als de kopende partij, wegens wetgeving of interne procedures, verplicht is officiële afschriften van certificaten voor te leggen kan zij dit via de gekozen distributiepartner, via de fabrikant of via de invoerder opvragen.
Responsible Office informeert, maar is niet verantwoordelijk voor de ter beschikking gestelde informatie. Responsible Office accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade, geleden door het ter beschikking stellen van informatie, of enige andere handeling, noch ten opzichte van de fabrikant, de invoerder, de distributeur, de gebruiker van deze website, de kopende partij, noch enige andere partij.